Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
ΑρχικήΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟλόκληρο το κείμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου που οριστικά καταδικάζει τη...

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης του Αρείου Πάγου που οριστικά καταδικάζει τη ΔΕΥΑΝ στην πληρωμή των απαιτήσεων του εργολάβου

10 / 100

 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ με την υπ’ αριθ. 892/2020 Απόφασή του, Απορρίπτει την από 2/1/2015 αίτηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου για αναίρεση της υπ’ αριθ. 105/2014 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου των τριακοσίων (300,00) ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο.

Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1350) ευρώ.

Έτσι λήγει η διαμάχη μεταξύ ΔΕΥΑΝ και του εργολάβου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» η οποία έχει στοιχίσει στη ΔΕΥΑΝ, άγνωστο αριθμό χιλιάδων Ευρώ από τις κακοτεχνίες και παραλήψεις του έργου, καθώς και των δικαστικών εξόδων, Δικηγόρων και της αποζημίωσης που τελικά θα καταβληθεί στον εργολάβο, με τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Ένα ερώτημα, από τα πολλά που γεννιούνται στην υπόθεση από την αρχή που ξεκίνησε το έργο το 2006 και μέχρι σήμερα, είναι γιατί αφού η απόφαση του Αρείου Πάγου δημοσιεύτηκε πριν από δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2020, δεν πληρώθηκαν αμέσως οι επιδικασθείσες απαιτήσεις στον εργολάβο και έπρεπε να πληρωθούν και οι τόκοι αυτών των επί πλέον δύο χρόνων που πέρασαν;

Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα της απόφασης και επισημαίνουμε τους λόγους που επικαλείται για την παραλαβή του έργου, χρήσιμες για τις υποθέσεις που ένα έργο δεν παραλαμβάνεται στους χρόνους και στις δεσμεύσεις που υπάρχουν, στο κείμενο της πλήρους απόφασης που παραθέτουμε με παραπομπή, link.

Απόσπασμα της απόφασης:

Με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η εκδοθείσα κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 77 του ν.3669/2008 υπ’αριθμ.105/2014 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ναυπλίου, το οποίο, δεχόμενο την από 27-9-2012 προσφυγή – αγωγή της αναιρεσίβλητης, ακύρωσε το προσβαλλόμενο…9.11.2011 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας – Τεχνικής Υπηρεσίας της καθ’ης η προσφυγή – αναιρεσείουσας, αναγνώρισε, ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του αναφερόμενου στο αιτιολογικό της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασής του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ”, που ανέλαβε ως ανάδοχος η προσφεύγουσα δυνάμει του από 2.2.2006 εργολαβικού συμφωνητικού των διαδίκων, έχει συντελεσθεί αυτοδικαίως από την άπρακτη πάροδο της 29.8.2011, αναγνώρισε την αυτοδίκαιη έγκριση του 22ου τελικού λογαριασμού του έργου (μηδενικού ποσού) από την άπρακτη πάροδο της 14.11.2011, καθώς επίσης ότι η καθ’ης η προσφυγή υποχρεούται να επιστρέψει στην προσφεύγουσα την υπ’αριθμ…./23.12.2005 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας Κύπρου και ότι η καθ’ης η προσφυγή υποχρεούται να καταβάλει στην προσφεύγουσα το υπόλοιπο οφειλής εκ του 21ου λογαριασμού, ποσού εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων (114.550,94) λεπτών, με το νόμιμό τόκο υπερημερίας κατ’αρθρο 4 ΠΔ 166/2003, από 26-11-2011 και μέχρις εξοφλήσεως. Η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ.552, 553, 556, 558, 564, 566 παρ.1 ΚΠολΔ), είναι συνεπώς παραδεκτή (άρθρ.577 παρ.1 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τους λόγους της (άρθρ.577 παρ.3 ΚΠολΔ).

Απόφαση 892 / 2020 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ https://www.argolidamagazine.gr/2022/09/blog-post_72.html

> ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ >